Skip to content Skip to footer

Huisregels

Algemene huisregels van het wijkcentrum Kaju Putih

 • Wijkcentrum Kaju Putih te Dennenlaan 3, Alphen aan den Rijn, heeft een brede maatschappelijke functie. Het bestuur streeft ernaar dat alle medewerkers, vrijwilligers, gebruikers van ruimten en bezoekers zich zowel welkom als veilig voelen.

 • Aan medewerkers, vrijwilligers, gebruikers van ruimten en bezoekers, die naar de mening van het bestuur, de exploitant of namens het bestuur optredende personen door persoonlijke, politieke en/of religieuze uitlatingen of gedragingen anderen beledigen en/of bedreigen, kan door of namens het bestuur de toegang tot het buurtcentrum worden ontzegd. Deze ontzegging zal aan de politie worden gemeld.
 • Discriminatie naar geslacht, cultuur, politieke voorkeur, huidskleur, seksuele geaardheid of anderszins wordt niet getolereerd. Ook hiervoor geldt dat personen de toegang kan worden ontzegd en dat aangifte kan worden gedaan bij de politie en/of het Bureau Discriminatiezaken.
 • Van elke vorm van geweld of bedreiging met geweld wordt aangifte gedaan bij de politie.
 • In het gehele wijkcentrum geldt een algeheel rookverbod. Dit verbod geldt tevens de E-Sigaret.
 • Er worden in het wijkcentrum géén alcoholische dranken verstrekt aan personen jonger dan 18 jaar of aan personen in een kennelijke staat van dronkenschap. Het is deze personen evenmin toegestaan zelf meegebrachte alcoholische dranken in het buurtcentrum te gebruiken.
 • Bij twijfel over de leeftijd van een persoon, is die persoon verplicht om, op verzoek van of namens het bestuur/de exploitant, zich te legitimeren.
 • Om heel uiteenlopende redenen kunnen personen zich binnen het wijkcentrum bevinden. Een ieder moet de cursus of activiteit kunnen volgen/verrichten zonder overlast van anderen te ondervinden. Op aanwijzing van of namens het bestuur dient een persoon de overlast te staken.
 • Het wijkcentrum is een fijne plek om te vertoeven. Echter, het is niet toegestaan om zich gedurende de gehele dag zonder duidelijke reden in de ontmoetingsruimte te bevinden. Men dient na verloop van tijd het pand weer te verlaten.
 • Binnen het wijkcentrum mogen geen soft- of harddrugs worden gebruikt of verhandeld.
 • Het is niet toegestaan om e-mail of internet van de wijkcentrum te gebruiken voor het verzenden of downloaden van berichten met een pornografische, racistische, discriminerende, beledigende of aanstootgevende inhoud.
 • Het is niet toegestaan om berichten te verzenden met een (seksueel) intimiderende inhoud of berichten die (kunnen) aanzetten tot haat en geweld.
 • Boetes die aan het bestuur van het wijkcentrum worden opgelegd wegens een veroorzaakte overtreding door een medewerker, vrijwilliger, huurder of bezoeker van een wettelijk voorschrift, zullen volledig worden verhaald op de overtreder.
 • Honden zijn niet toegestaan in het pand. Ook het meenemen van overige huisdieren is niet toegestaan.

 • Schade aan of diefstal van eigendommen of duurzaam bij het wijkcentrum in gebruik zijnde goederen wordt verhaald op de veroorzaker(s).
 • De hoofdingang alsmede alle nooduitgangen dienen te allen tijde vrij te zijn van obstakels.
 • Vrijwilligers zijn niet gerechtigd om, op wat voor manier dan ook, namens het wijkcentrum naar buiten te treden met informatie. Eventuele persberichten en andere publicitaire uitingen worden alleen in overleg met het bestuur openbaar gemaakt.
 • Vrijwilligers zijn niet gerechtigd overeenkomsten te ondertekenen en verplichtingen aan te gaan met derden namens de stichting.
 • Bij calamiteiten dienen de instructies van of namens het bestuur strikt te worden opgevolgd.